Etykieta w komunikacji oficjalnej i międzykulturowej z elementami protokołu dyplomatycznego- szkolenie on-line

Dane uczestnika

Imię uczestnika kursu.

Nazwisko uczestnika kursu.

Numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Adres email do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Adres zamieszkania uczestnika kursu.

Dane uczestnika

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny uczestnika

Dane do wystawienia faktury

Adres do wystawienia faktury.

Dane pracodawcy

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny uczestnika

Dane do wystawienia faktury

Adres do wystawienia faktury.

NIP Pracodawcy.

Osoba kontaktowa ze strony Pracodawcy.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
 • Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przyjęcia zgłoszenia i zapewnienia udziału w organizowanym przez PISM wydarzeniu;
  • informowania Pani/Pana o innych organizowanych przez PISM wydarzeniach – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
 • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Informacji Publicznej PISM przy organizacji wydarzeń;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji udziału w wydarzeniu, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową dopuszczenia do udziału w postępowaniu zgłoszeniowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.

Ja niżej podpisany/a

na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia i zapewnienia udziału w organizowanym przez PISM wydarzeniu oraz – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do informowania mnie o innych organizowanych przez PISM szkoleniach i kursach procesu rekrutacji, realizacji płatności oraz przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

Ja niżej podpisany/a

na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o organizowanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydarzeniach, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

© Polski Instytut Spraw Międzynardowych